"Метал Инвест" ЕООД  има право да оперира с над 70 вида вторични суровини  въз основа на разрешенията за дейности с отпадъци, издадени от РИОСВ - Стара Загора. 

   

 

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ  МЕТАЛИ 

 

 

Вид на отпадъка

Код

Наименование

1.

01 01 01

Отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

2.

02 01 10  

Метални отпадъци

3.

10 02 01

Отпадъци от преработване на шлака

4. 

 10 02 02

Непреработвана шлака

5.

10 09 03

Шлака от пещи

6.

10 10 06

Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

7. 

10 10 08

Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

8. 

12 01 01  

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

9. 

12 01 02    

Прах и частици от черни метали

10. 

12 01 03    

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

11. 

12 01 04    

Прах и частици от цветни метали

12. 

12 01 13

Отпадъци от заваряване

13. 

16 01 17

Черни метали

14. 

16 01 18 

Цветни метали

15. 

17 04 01    

Мед, бронз, месинг

16. 

17 04 02    

Алуминий

17. 

17 04 03    

Олово

18. 

17 04 04    

Цинк

19. 

17 04 05    

Чугун  и стомана

20. 

17 04 06    

Калай

21.

17 04 07    

Смеси от метали

22. 

17 04 11  

Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

23. 

19 01 02

Черни метали, отделени от дънна пепел

24. 

19 10 01   

Отпадъци от чугун и стомана

25. 

19 10 02  

Отпадъци от цветни метали

26. 

19 10 04

Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

27. 

19 12 02    

Черни метали

28. 

19 12 03    

Цветни метали

29. 

20 01 40    

Метали

 

 

 ДРУГИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ 

 

 

Вид на отпадъка

Код

Наименование

1

03 03 08

Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

2

13 01 13*

Други хидравлични масла

3

13 02 08*

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

4

13 03  10*

Други изолационни и топлопредаващи масла

5

15 01 01

Хартиени и картони опаковки

6

15 01 02

Пластмасови опаковки

7

15 01 04

Метални опаковки

8

15 01 05

Композитни\ многослойни опаковки

9

15 01 06

Смесени опаковки

10

15 01 07

Стъклени опаковки

11

15 01 10 *

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

12

15 02 02*

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни вещества, замърсени с опасни вещества

13

16 01 03

Излезли от употреба гуми

14

16 01 04*

Излезли от употреба превозни средства

15

16 01 06

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16

16 01 20

Стъкло

17

16 02 10  *

излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

18

16 02 13 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

19

16 02 14

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

20

16 02 16

Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

21

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

22

16 06 02*

Ni-Cd батерии

23

16 06 03*

Живак-съдържащи батерии

24

16 06 04

Алкални батерии (с изключение на 16 06 01

25

16 06 05

други батерии и акумулатори

26

17 01 01

Бетон

27

17 0102

Тухли

28

17 02 02

Стъкло

29

17 02 03

Пластмаса

30

17 04 10*

Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

31

19 12 01

Хартия и картон

32

19 12 04

Пластмаса и каучук

33

19 12 05

Стъкла

34

19 12 07

дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

35

19 12 08

Текстилни материали

36

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

37

19 12 11*

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

38

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

39

20 01 01

Хартия и картон

40

20 01 02

Стъкло

41

20 01 23*

Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

42

20 01 33*

Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

43

20 01 34

Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

44

20 01 35*

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

45

20 01 36

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

46

12 01 99

Отпадъци, неупоменати другаде 

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали на най-добрите цени в Стара Загора и региона.

Търговия с отпадъци от метали

Рязане на метални съоръжения и оборудване, извозване и изкупуване на металните отпадъци.

Демонтаж и рязане на метален скрап

Конкурентни изкупни цени за негодни акумулатори, автомобили и електронно оборудване.

Изкупуване на вторични суровини

Доставка на стомана за армиране на бетон (прави пръти и кангали) и заготовка до обект.и в цялата страна .

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Позвънете !