"Метал Инвест" ЕООД е дружество със седалище в Стара Загора, което успешно развива дейност в направленията : "Търговия с отпадъци от черни и цветни метали", "Вторични суровини" и "Търговия с арматурна стомана и арматурна заготовка".

В областта на вторичните суровини , „Метал Инвест“ ЕООД търгува приоритено с отпадъци от черни и цветни метали, генерирани от промишленото производство, строително-ремонтните работи и бита.

Дружеството извършва и дейности , свързани със събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и други отпадъци.

"Метал Инвест" ЕООД осъществява дейността си на собствена лицензирана площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Площадката е изградена и функционира в съответствие с всички изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Обезпечена е технологично с необходимите товаро-подемни съоръжения , разполага с 60-тонен електронен автокантар.

"Метал Инвест" ЕООД развива дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения, издадени от РИОСВ-Стара Загора, за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали , както и на още над 70 вида отпадъци.

В "Метал Инвест" ЕООД е въведена сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001 : 2015.

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали на най-добри цени

Търговия със скрап от черни и цветни метали

Товарене, транспортиране и изкупуване на вторични суровини

Изкупуване на вторични суровини

Рязане на метални конструкции, инсталации и оборудване за скрап

Демонтаж и рязане на метали за скрап

Търговия с арматурна стомана и заготовка , доставка в цялата страна

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Обадете се !