"Метал Инвест" ЕООД развива дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения, издадени от РИОСВ - Стара Загора.

"Метал Инвест" ЕООД притежава Разрешение и Регистрационен документ за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

"Метал Инвест" ЕООД притежава и Лиценз за превоз на товари на територията на Общността.

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали на най-добрите цени в Стара Загора и региона.

Търговия с отпадъци от метали

Рязане на метални съоръжения и оборудване, извозване и изкупуване на металните отпадъци.

Демонтаж и рязане на метален скрап

Конкурентни изкупни цени за негодни акумулатори, автомобили и електронно оборудване.

Изкупуване на вторични суровини

Доставка на стомана за армиране на бетон (прави пръти и кангали) и заготовка до обект.и в цялата страна .

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Позвънете !