„МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.089-2745-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 13.10.2021 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 13.01.2022 г.

Проектни дейности: Дейностите по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Конкретните дейности по проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за 2019 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква фирмата да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.089-2745-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали на най-добри цени

Търговия със скрап от черни и цветни метали

Товарене, транспортиране,изкупуване на вторични суровини

Изкупуване на вторични суровини - Стара Загора

Рязане на метални конструкции, инсталации и оборудване за скрап

Демонтаж и рязане на черни метали за скрап

Предоставяне на контейтери и извозване на металните отпадъци

Комплексно обслужване за индустрията

Търговия с арматурна стомана и заготовка, доставки в цялата страна

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Обадете се !