"Метал Инвест" ЕООД развива дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения,

издадени от РИОСВ - Стара Загора.

"Метал Инвест" ЕООД притежава Разрешение и Регистрационен документ за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

"Метал Инвест" ЕООД притежава и Лиценз за превоз на товари на територията на Общността.

Изкупуване на скрап от черни метали

Изкупуване на скрап от цветни метали

Изкупуване на стари акумулатори

Изкупуване на кабели и проводници

Изкупуване на бракувани автомобили

Вторични суровини - галерия

Обадете се !