Разрешения за дейности с отпадъци 

"Метал Инвест" ЕООД развива дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения,

издадени от РИОСВ - Стара Загора.

"Метал Инвест" ЕООД притежава Разрешение и Регистрационен документ за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

"Метал Инвест" ЕООД притежава и Лиценз за международен превоз на товари на територията на Общността.

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали на най-добри цени

Търговия със скрап от черни и цветни метали

Товарене, транспортиране,изкупуване на вторични суровини

Изкупуване на вторични суровини - Стара Загора

Рязане на метални конструкции, инсталации и оборудване за скрап

Демонтаж и рязане на черни метали за скрап

Предоставяне на контейтери и извозване на металните отпадъци

Комплексно обслужване за индустрията

Търговия с арматурна стомана и заготовка, доставки в цялата страна

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Обадете се !