Видове отпадъци  

Въз основа на разрешенията за дейности с отпадъци, издадени от РИОСВ - Стара Загора, "Метал Инвест" ЕООД има право да оперира със следните видове отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори  и други вторични суровини. 

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

Код  Наименование 
 1   01 01 01   Отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми 
2 10 02 01 Отпадъци от преработване на шлака 
3 10 02 02  Непреработвана шлака 
4 10 10 06  Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05 
5 10 10 08  Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 
6 19 01 02  Черни метали, отделени от дънна пепел 
7 19 10 04 Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03 
8  02 01 10   Метални отпадъци 
9  12 01 01   Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
10  12 01 02   Прах и частици от черни метали 
11  12 01 03  Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 
12  12 01 04  Прах и частици от цветни метали 
13  12 01 13  Отпадъци от заваряване 
14  16 01 17  Черни метали 
15  16 01 18  Цветни метали 
16  17 04 01  Мед, бронз, месинг 
17  17 04 02  Алуминий
18  17 04 03  Олово 
19  17 04 04  Цинк 
20  17 04 05  Желязо и стомана 
21  17 04 06  Калай 
22  17 04 07  Смеси от калай 
23  17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 
24  19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана 
25  19 10 02  Отпадъци от цветни метали 
26  19 12 02  Черни метали 
27  19 12 03  Цветни метали 
28  20 01 40  Метали 

 

                  ДРУГИ ОТПАДЪЦИ

 № Код  Наименование 
1 03 03 08  Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране 
2 13 01 13*  Други хидравлични масла 
 3 13 02 08 * Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
 4 13 03 10 * Други изолационни и топлопредаващи масла 
 5 15 01 01  Хартиени и картонени опаковки 
 6 15 01 02  Пластмасови опаковки 
 7 15 01 04  Метални опаковки 
 8 15 01 05 Композитни\ многослойни опаковки 
 9  15 01 06 Смесени опаковки
 10  15 01 07 Стъклени опаковки 
 11  16 01 03 Излезли от употреба гуми 
 12 16 01 04* Излезли от употреба превозни средства 
 13   16 01 06 Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
 14  16 01 20  Стъкло
 15  16 02 16  Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код  16 02 15 
 16  16 06 01* Оловни акумулаторни батерии
 17

16 06 02 *

Ni-Cd батерии
 18  16 06 03*  Живаксъдържащи батерии
 19   16 06 04  Алкални батерии (с изкл. на 16 06 01)
 20   16 06 05  Други батерии и акумулатори 
 21   16 02 10*  Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09 
22  16 02 13 * Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатотот в 16 02 09 до 16 02 12
23  16 02 14  Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
24  17 01 02  Бетон
 25  17 01 02  Тухли 
 26  17 02 02  Стъкло
 27  17 02 03  Пластмаса
 28  17 04 10* Кабели, съдържащи масла, каменовъглен кантарни други опасни вещества
 29   19 12 01  Хартия и картон 
 30   19 12 04  Пластмаса и каучук 
 31  19 12 05 Стъкло
 32  19 12 07  Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 
 33  19 12 08 Текстилни материали 
 34  19 12 09  Минерали (например пясък, камъни)
 35  19 12 11* Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества 
 36  19 12 12  Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в код 19 12 11 
 37 20 01 01  Хартия и картон 
 38 20 01 02  Стъкло
 39 20 01 23* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хролофлуорвъглеводороди
 40 20 01 33*  Батерии и акумулатори, вкл. в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
 41 20 01 34  Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
 42 20 01 35 * Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти 
 43 20 01 36 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
Позвънете !