Документи за дейността 

"Метал Инвест" ЕООД развива дейността си в областта на вторичните суровини  въз основа на разрешения, издадени от РИОСВ - Стара Загора.  

"Метал Инвест" ЕООД притежава Разрешение и Регистрационен документ за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на  отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ),  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба елеккрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 

"Метал Инвест" ЕООД притежава и Лиценз за превоз на товари на територията на Общността. 

Позвънете !